Γ. Παπανδρέου 82 & Δεξαμενής 2, Μεταμόρφωση – 144 52 ΑΤΤΙΚΗ

Ανυψωτικά Μηχανήματα

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Ανυψωτικό μηχάνημα, είναι ένα μηχάνημα που προορίζεται για την ανύψωση και μετατόπιση στο χώρο φορτίων αναρτημένων σε άγκιστρο ή με την βοήθεια άλλης διάταξης ανάρτησης ή ανύψωσης.

Η χρήση  ανυψωτικών μηχανημάτων για τη μετατόπιση ή μεταφορά φορτίων, ενέχει ένα βαθμό επικινδυνότητας  σχετικά με την ασφάλεια των ατόμων που χειρίζονται το μηχάνημα ή άλλων ατόμων που βρίσκονται στο χώρο που λειτουργεί το μηχάνημα, των υλικών και των αγαθών ή και των εγκαταστάσεων που βρίσκονται στον χώρο. Ανάλογα με τον βαθμό επικινδυνότητας τα ανυψωτικά κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες:
* Υψηλή επικινδυνότητα, η οποία χωρίζεται σε δυο υποκατηγορίες:

 • υψηλή 1 επικινδυνότητα
 • υψηλή 2 επικινδυνότητα,

* Μέση επικινδυνότητα και
* Χαμηλή επικινδυνότητα

Όλα τα ανυψωτικά μηχανήματα, ανεξαρτήτως ημερομηνίας πρώτης εγκατάστασης και λειτουργίας, υπόκεινται σε περιοδικό έλεγχο.

Τα ανυψωτικά μηχανήματα, σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ. αριθμ. οικ. 15085/593 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1186/Β’/25.08.2003) «Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων», υπόκεινται υποχρεωτικά :

 1. Σε αρχικό έλεγχο Τύπου ΑΑ με φορτία και εντός συγκεκριμένων χρονικών περιθωρίων όπως ορίζονται στην ΚΥΑ, ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή εγκατάσταση και καλή λειτουργία τους όταν:
  – τα ανυψωτικά μηχανήματα εγκαταστάθηκαν και λειτούργησαν πρώτη φορά μετά την 25/02/2004, ή
  – τα ανυψωτικά μηχανήματα συναρμολογήθηκαν, μετατράπηκαν ή υπέστησαν σοβαρή επισκευή μετά την 25/02/2004 ανεξαρτήτως ημερομηνίας πρώτης εγκατάστασης και λειτουργίας,
 2. Σε περιοδικό επανέλεγχο Τύπου Β (ενδιάμεσος έλεγχος χωρίς φορτία) και
 3. Σε περιοδικό επανέλεγχο Τύπου Α (πλήρης έλεγχος με φορτία)

Όλα τα ανυψωτικά πρέπει να επαναπιστοποιούνται μετά ένα χρονικό διάστημα, το οποίο διαφοροποιείται ανάλογα την κατηγορία επικινδυνότητας στην οποία ανήκουν.

…Ανυψωτικό μηχάνημα, είναι ένα μηχάνημα που προορίζεται για την ανύψωση και μετατόπιση στο χώρο φορτίων αναρτημένων σε άγκιστρο ή με την βοήθεια άλλης διάταξης ανάρτησης ή ανύψωσης.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ανυψωτικων

Από το 1993, τα ανυψωτικά μηχανήματα τα οποία κατασκευάζονται, διατίθενται στην αγορά, εγκαθίστανται και λειτουργούν υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις:

 • του ΠΔ 57/2010 (ΦΕΚ 97/Α’/25.06.2010) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ και κατάργηση των Π.Δ. 18/96 και 377/93»,
 • και της ΚΥΑ υπ.αρ. Οικ 15085/593/25.08.2003 (ΦΕΚ 1186/Β/2003) «Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων» για τον αρχικό έλεγχο και τον περιοδικό επανέλεγχος των ανυψωτικών μηχανημάτων.

Υποχρεώσεις σύμφωνα με τη νομοθεσία

Αρχική διάθεση στην αγορά

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΠΔ 57/2010 (ΦΕΚ 97/Α’/25.06.2010) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ και κατάργηση των Π.Δ. 18/96 και 377/93», τα ανυψωτικά μηχανήματα οφείλουν:

 • να φέρουν ευκρινή, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη σήμανση που θα παρέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
  • την εμπορική επωνυμία και την πλήρη διεύθυνση του κατασκευαστή, και, ενδεχομένως, του εντολοδόχου του,
  • την περιγραφή του μηχανήματος,
  • την σήμανση «CE»,
  • την περιγραφή της σειράς ή του τύπου,
  • τον αριθμό σειράς εάν υπάρχει,
  • το έτος κατασκευής, ήτοι το έτος κατά το οποίο ολοκληρώθηκε η διαδικασία κατασκευής
 • να συνοδεύονται, μεταξύ άλλων, από τα ακόλουθα έγγραφα:
  • τη Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ στην Ελληνική γλώσσα,
  • οδηγίες χρήσης στην Ελληνική γλώσσα,
  • σχέδια, διαγράμματα, περιγραφές κλπ, που απαιτούνται για την χρήση, τη συντήρηση και την επισκευή του μηχανήματος και για την επαλήθευση της ορθής λειτουργίας του.

Πριν από τη διάθεση του μηχανήματος στην αγορά ή/και την έναρξη χρήσης του, ο κατασκευαστής, ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, ή ο εισαγωγέας όταν πρόκειται για εισαγόμενο ανυψωτικό μηχάνημα από τρίτη εκτός ΕΕ χώρα και το διαθέτει με την επωνυμία  του ή το δικό του εμπορικό σήμα,  εξασφαλίζει ότι:

 1. το μηχάνημα πληροί τις σχετικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας,
 2. ο τεχνικός φάκελος είναι διαθέσιμος,
 3. παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες, όπως οδηγίες χρήσης, σχέδια, διαγράμματα,
 4. εφαρμόζει τις δέουσες διαδικασίες εκτίμησης της συμμόρφωσης,
 5. συντάσσει τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ και  ότι η δήλωση αυτή συνοδεύει το μηχάνημα σε κάθε περίπτωση,
 6. επιθέτει ορθά τη σήμανση CE.

Για τα ανυψωτικά μηχανήματα που κατασκευάστηκαν μετά το 1993, ο κατασκευαστής οφείλει να χορηγήσει στον ιδιοκτήτη τα ανωτέρω αναφερόμενα συνοδευτικά έγγραφα (βλ. σημείο β).

Για περιπτώσεις όπου τα ανωτέρω έγγραφα δεν είναι δυνατόν να ανακτηθούν από τον κατασκευαστή, για πολύ ουσιαστικούς λόγους (π.χ. ο κατασκευαστής δεν υφίσταται πλέον, ή ο τεχνικός φάκελος δεν είναι πλέον διαθέσιμος λόγω παλαιότητας, ή το ανυψωτικό μηχάνημα μεταπωλήθηκε χωρίς να δοθούν στο νέο ιδιοκτήτη τα απαιτούμενα έγγραφα), ο ιδιοκτήτης οφείλει να ανασυστήσει τον τεχνικό φάκελο του μηχανήματος και να προβεί στις απαραίτητες διαδικασίες συμμόρφωσης του ανυψωτικού μηχανήματος.  Στις  περιπτώσεις αυτές, η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη.

Αρχικός & περιοδικός επανέλεγχος

Όλα τα ανυψωτικά μηχανήματα, ανεξαρτήτως ημερομηνίας πρώτης εγκατάστασης και λειτουργίας, υπόκεινται σε περιοδικό επανέλεγχο.

Τα ανυψωτικά μηχανήματα , σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ. αριθμ. οικ. 15085/593 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1186/Β’/25.08.2003) «Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων», υπόκεινται υποχρεωτικά :

 • Σε αρχικό έλεγχο Τύπου ΑΑ με φορτία και εντός συγκεκριμένων χρονικών περιθωρίων όπως ορίζονται  στην ΚΥΑ, ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή εγκατάσταση και καλή λειτουργία  τους  όταν:
  • τα ανυψωτικά μηχανήματα εγκαταστάθηκαν και λειτούργησαν πρώτη φορά μετά την 25/02/2004, ή
  • τα ανυψωτικά μηχανήματα συναρμολογήθηκαν, μετατράπηκαν ή υπέστησαν σοβαρή επισκευή μετά την 25/02/2004 ανεξαρτήτως ημερομηνίας πρώτης εγκατάστασης και λειτουργίας,
 • Σε περιοδικό επανέλεγχο Τύπου Β (ενδιάμεσος έλεγχος χωρίς φορτία) και
 • Σε περιοδικό επανέλεγχο Τύπου Α (πλήρης έλεγχος με φορτία).
Πρόσθετες απαιτήσεις

 Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ. αριθμ. οικ. 15085/593 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1186/Β’/25.08.2003) «Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων», τα ανυψωτικά μηχανήματα πρέπει να συνοδεύονται με:

 • οδηγίες χρήσης και συντήρησης, τις οποίες χορηγεί ο κατασκευαστής, και
 • βιβλίο συντήρησης και ελέγχων, στο οποίο αναγράφονται οι εκάστοτε βλάβες και ο τρόπος αντιμετώπισής τους και τηρείται από τον ιδιοκτήτη.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.