Γ. Παπανδρέου 82 & Δεξαμενής 2, Μεταμόρφωση – 144 52 ΑΤΤΙΚΗ

Πολιτική Αμεροληψίας

  • Ο Φορέας Ελέγχου κατατάσσεται σύμφωνα με την παράγραφο 4.2 του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020 στους φορείς ελέγχου τύπου Α και ως εκ τούτου οφείλει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Α. Ειδικότερα, ο Φορέας Ελέγχου οφείλει να ικανοποιεί τα εξής κριτήρια ανεξαρτησίας:
  • Ο Φορέας Ελέγχου και το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για τη διενέργεια ελέγχων δεν πρέπει να είναι ο σχεδιαστής, ο κατασκευαστής, ο προμηθευτής, ο εγκαταστάτης, ο αγοραστής, ο ιδιοκτήτης, ο χρήστης ή ο συντηρητής των οχημάτων που υφίστανται έλεγχο, ούτε ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος κάποιου από τα παραπάνω μέρη,
  • Ο Φορέας Ελέγχου και το προσωπικό του δεν πρέπει να συνδέονται με δραστηριότητες, οι οποίες μπορεί να έρχονται σε σύγκρουση με την ανεξαρτησία της κρίσης και της ακεραιότητάς τους, ούτε να εμπλέκονται άμεσα στο σχεδιασμό, κατασκευή, προμήθεια, εγκατάσταση, χρήση ή συντήρηση των οχημάτων που ελέγχονται ή παρόμοιων του ανταγωνισμού,
  • Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του φορέα ελέγχου, χωρίς να υφίστανται αδικαιολόγητες οικονομικές ή άλλες προϋποθέσεις, και τόσο οι διαδικασίες ελέγχου όσο και οι λοιπές διαδικασίες που αφορούν στην εν γένει λειτουργία του φορέα πρέπει να διεξάγονται κατά τρόπο αμερόληπτο.

Τα προαναφερθέντα εξασφαλίζονται μέσω της εφαρμογής του παρόντος Συστήματος Ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020.

Το προσωπικό του Φορέα Ελέγχου δηλώνει τη διατήρηση της ανεξαρτησίας, ακεραιότητας και αμεροληψίας του κατά την άσκηση των καθηκόντων του καθώς και τη διασφάλιση από μέρους του της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που περιέρχονται στην αντίληψή του μέσω της υπογραφής του εντύπου «Δήλωση Εμπιστευτικότητας & Αμεροληψίας», Δ06Ε01.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.